اقامتگاه مائو تسه در شهر شانگهای ساخته شده و برای نمای اقامتگاه مائو از معماری اصیل و سنتی چین بهره گرفته شده است. زمان ورود به اقامتگاه مائو، دروازه اصلی جون نان های را مشاهده می کنید.


در کشور چین فردی به نام مائو تسه تانگ رهبر سیاسی این کشور را به عهده داشت. ایدئولوژی مائو به صورت مائوئیسم اجرا می شد. این فرد، ریاست حکومت مرکزی خلق و جمهوری خلق چین را بر عهده داشت. در کشور چین و برای مردم جامعه، رهبری مائو تسه یک دیکتاتوری خشن یا پدر خلق چین شناخته شده است.

مائو در سال 1893 در ایالت هونان به دنیا آمد. ارتش سرخ چین به دستور مائو شکل گرفت. زمانی که مائو رهبر چین شد در کشور چین اوضاع بسیار نا به سامان بود. فقر در این کشور بی داد می کرد. زمانی که وی رهبر کشور چین شد تصمیم داشت جامعه بحران زده اش را نجات بدهد. این فرد در طول زندگی برای خودش، سختی های فراوانی را به وجود می آورد تا به نقل از اطرافیانش بتواند همیشه آماده مبارزه باشد. برای مثال، زمستان ها با آب سرد حمام می کرد.

اقامتگاه مائو تسه در شهر شانگهای ساخته شده و برای نمای اقامتگاه مائو از معماری اصیل و سنتی چین بهره گرفته شده است. زمان ورود به اقامتگاه مائو، دروازه اصلی جون نان های را مشاهده می کنید. در این دروازه همیشه تعدادی نگهبان ایستاده اند. دیوارهای اقامتگاه را به رنگ قرمز ساخته اند. در اقامتگاه مائو مکانی وجود دارد به نام اتاق خواب مائو که در آنجا به جز تخت خواب، فقط کتاب مشاهده می کنید و این نشان از مطالعه بی نهایت زیاد مائو تسه تونگ است.

بر روی تخت خواب دو نفره مائو، یک بالشت و پتو قرار دارد و طرف دیگر تخت از بالا تا پایین تخت خواب، کتاب چیده شده است. اتاق پذیرایی اقامتگاه مائو دارای چند بخش است یک بخش مبلمان و بخشی بر روی زمین وسایل جای گرفته اند. اقامتگاه مائو در هر قسمت و بخشی که وارد می شوید علاوه بر یک سری وسایل ساده، فقط کتاب های زیاد آنجا موجود هستند که نظر شما را به خود جذب خواهد نمود. در قسمت جلوی این اقامتگاه، یک مزرعه کوچک با کاشت سبزی ها و درختچه های محلی نمایی خاص به اقامتگاه بخشیده است.