میراث فرهنگی ملموس چیست ؟


کلیه میراث مادی و فیزیکی که از گذشتگان به ما رسیده است و ارزش فرهنگی و نگهداری را دارد میراث فرهنگی ملموس میگویند .

از جمله میراث فرهنگی ملموس ( مادی ) میتوان به اشیا باستانی ، آثار هنری ، کتاب ها ، نقاشی هاو تابلو ها ، بناهای تاریخی و غیره اشاره کرد .

در مقابل میراث ملموس ، میراث ناملموس یا میراث معنوی قراردارد .

برای اطالاعات بیشتر میتوانید به مطالب زیرگروه این بخش یا بخش میرانث فرهنگی ناملموس مراجعه کنید .