با میراث فرهنگی ایران و جهان آشنا شوید .


با میراث فرهنگی ایران و جهان آشنا شوید .

میراث فرهنگی چیست ؟ و چه سازمانی انها رو مشخص میکند ؟

میراث فرهنگی چند نوع است ؟

ارزش میراث فرهنگی چیست ؟