برای خروج از کشور 2 دسته از قوانین هستند که مهم هستند. اول قوانین مهاجرتی که توسط وزارت امور خارجه تعیین شده و معمولا ناظر بر خود شخص و مدارک شناساییش هستش و قوانین گروه دوم مربوط به اداره گمرک، که معمولا ناظر به بار و وسایل همراه مسافر هستش.


قوانین مهاجرت

مدارک شناسایی .

عوارض خروج از کشور

پاسپورت

ممنوع الخروجی

 

قوانین گمرک