ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زیستی پردیسان تهران ازفضایی با مساحت داخلی حدودا یکهزاروهشتصد متر مربع در شمالغربی تهران می باشد که سال تأسیس آن به حدود 13سال قبل (83) بازمیگردد .


این ﻣﻮزه، با تاکید بر اهمیت و ارزش تنوع زیستی و در راستای وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده است و هدفی جز ایفای نقش مؤثر در تحقیقات ، اطلاع رسانی و آموزش برای گروه های مختلف سنی و علاقه مندان به محیط زیست ندارد .

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺼﻮرت نمایشگاه تخصصی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ، ﺟﺎﻧﻮری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ، ﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و فضای داخلی اش، ﺑﺎ الهام گیری از طبیعت ایران و جهان ، طراحی و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

غرفه های موجود در موزه فوق الذکر که بازدید آنها برای علاقه مندان به این حوزه آزاد است ، شامل موارد زیر میباشد :

1- ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان : که ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

2- ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب : که مشتمل بر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ جانوری ایران اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮاردارﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ می ﺘﻮان ﺑﻪ "ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ، ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ، ﻫﻮﺑﺮه ، ﺳﯿﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﯿﺎه آﺳﯿﺎﯾﯽ" اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .

3- ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان : که در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـه ﮐﺜﺮت ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﻮزن زرد اﯾﺮاﻧـﯽ و ﮔﻮر اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان و ﮐﻞ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

4- ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن : که مشتمل بر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی مختلفی از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن "از ﺑﯿﺎﺑﺎن های آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل" میباشد .

5- ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس : که در آن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﮑﯽ زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﻮراﻣﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا و ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﻧﻤـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.

6- ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ : که درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ این قاره ﺑﻮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ می ﺘﻮان ﺑﻪ "ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐـﺸﻮرﻫﻨﺪ و ﮐﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﮐﻮرد ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

7- ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ : که ﺑدﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع اﻧﺪک ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎره وﺳﻌﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮزه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه، ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾـﻦ ﻗﺎره، ﺷﺎﻣﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8- ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ : که لقب ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ در ﻣﻮزه را نیز به خود اختصاص داده است (ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﻠﻮپها ﻫﺴﺘﻨد)

9- ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ : که شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎنی میباشد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻨﻬـﺎ در ﻗـﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ "نظیر :ﺷﯿﺮﮐﻮﻫﯽ و ﺟﮕﻮار"

10- ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ :  اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ (Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫـﺎی ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی و ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

11- غرفه زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب : که محل نمایش ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نماد این قسمت از کره زمین) می باشد.